Skip to main content

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om ANVÄNDNING OCH PERSONALUTHYRNING

1. OMFATTNING
1.1 Dessa bestämmelser gäller personaluthyrning, som Safetly AB, org.nr. 559167-4089 (nedan kallad ”Leverantör”) utför åt kundföretag (nedan kallad ”Kund”).
1.2 Med personaluthyrning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Leverantör och Kund i vilket Leverantören mot ersättning ställer egenanställd personal eller personal från underleverantör (”Uthyrd person”) till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdrag/et” avses det uppdrag som Uthyrd person utför åt Kunden.
1.3 Kunden beställer uppdrag i Leverantörens applikation efter att Kunden har registrerats i appen (appen kan nedan refereras till som Tjänsten). Genom registreringen får Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar och i tiden begränsad rätt att använda appen. Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter som införs i appen är korrekta. När Kunden använder appen måste villkoren nedan följas.
1.4 Leverantören, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter till appen och den tillhörande tjänsten. Förutsatt att Kunden uppfyller villkoren i dessa allmänna villkor erhåller Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och i tiden begränsad rätt att använda appen och tjänsten via sitt användarkonto samt att använda appen på sin Android- eller iOS-enhet.
1.5 Kunden får inte använda, kopiera eller överföra appen, eller delar därav såsom tjänsten, på annat sätt än vad som tillåts enligt dessa allmänna villkor. Kunden får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till tjänsten eller appen.
1.6 Kunden får inte förfoga över appen eller tjänsten genom att t.ex. (men inte begränsat till) vidarelicensiera, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga eller på annat sätt använda tjänsten och appen.
1.7 Kunden får inte dekompilera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka återskapa tjänstens och appens källkod, eller skapa säkerhetskopior, utöver vad som krävs enligt tvingande lagstiftning.
1.8 Kunden får endast använda tjänsten/appen i enlighet med dessa villkor och Leverantörens instruktioner för användning av tjänsten/appen, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för tjänsten/appen. Kunden får inte använda tjänsten eller appen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Leverantören eller tredje part.
1.9 Om Kunden får vetskap om att någon tredje part använder tjänsten/appen utan tillstånd ska Kunden omedelbart meddela det till Leverantören.

2. AVTAL OM UPPDRAG
2.1 Kunden ska för Uppdraget ange erforderlig och
korrekt information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är särskiljande för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska skyndsamt meddelas Leverantören. Kunden ska vidare ange vilka krav som ställs på Uthyrd person såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till arbetets utförande och dess säkerhet.
2.2 Kunden ansvarar för att välja den Uthyrda personal man önskar för Uppdraget samt att uthyrd person som väljs via Tjänsten är lämplig för att utföra Uppdraget.
2.3 Uppdrag bekräftas av Uthyrd personal via Tjänsten. Avtal mellan Kunden och Leverantören anses därmed ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av uppdragsspecifikationen i Tjänsten samt dessa allmänna villkor.
2.4 För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av uppdragsbekräftelsen samt dessa villkor om inte annat är uppenbart.
2.5 Vid bristande överensstämmelse mellan uppdragsbekräftelsen och de allmänna villkoren äger uppdragsbekräftelsen företräde.
2.6 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska ny beställning ske i Tjänsten.
2.7 Om inhyrningen aktualiserar förhandling enligt lag eller kollektivavtal åvilar ansvaret härför Kund.

3. PRIS
3.1 Pris för Uppdrag anges i specifikationen av uppdraget i Tjänsten. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar enligt nedan.
3.2 Om Leverantörens arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har Leverantören rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån.
3.3 Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för sådana tillkommande lönetillägg, t.ex. ersättning för övertidsarbete, arbetstidsförkortning, obekväm arbetstid, skifttillägg, som Uthyrd person har rätt till enligt kollektivavtal eller andra motsvarande regler. Betalning till Leverantören ska erläggas genom ett procentpåslag på priset som motsvarar det procentpåslag som lönetilläggen utgör av den Uthyrde personens lön.
3.4 Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende Uthyrd person och som är hänförligt till Uppdraget.

4. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
4.1 Leverantören ska tillhandahålla utvald Uthyrd person under den tid som avtalats mellan parterna.
4.2 Leverantören äger rätt att efter samråd med Kunden byta ut Uthyrd person.
4.3 Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, hos Uthyrd person äger Leverantören rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Leverantören ansvarar inte för de
eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro.

5. ARBETSLEDNING
5.1 Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av Uthyrd person, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för Uthyrd persons arbetsuppgifter.
5.2 Kunden förbinder sig att behandla Uthyrd person.
rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

6. ARBETSMILJÖ
6.1 Det åligger Kunden att iakttaga 3 kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera hos Kunden Uthyrd person om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Uthyrd person inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats.
6.2 Leverantören och eventuellt skyddsombud hos Leverantören har rätt att när som helst under Uppdraget besöka Kunden för att kontrollera att arbetsmiljö för Uthyrd person är godtagbar. Finner Leverantören att arbetsmiljön ej kan anses vara godtagbar äger Leverantören efter samråd med Kundens skyddsombud rätt att återkalla Uthyrd person varvid Uppdraget omedelbart ska upphöra om inte annat avtalas. Kunden ska ersätta Leverantören för dennes kostnader i anledning av sådant upphörande om arbetsmiljön uppenbart ej är godtagbar. Ersättningen ska utgå, för en period om resterande uppdragstid. Det åligger Leverantören att försöka belägga den Uthyrda personen med annat arbete under aktuell period.
6.3 Kunden ska utan oskäligt dröjsmål lämna information till Leverantören om olycksfall, tillbud etc, enligt lag.
6.4 Uthyrd person ska följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Kunden. Kunden ska tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Leverantören med hänsyn till det ansvar som Leverantören har för Uthyrd persons övertid enligt lag eller kollektivavtal.

7. REKLAMATION
7.1 Fel eller brist hänförligt till Leverantörens ansvar för Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.
7.2 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
7.3 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta Uthyrd person mot vilken reklamation riktats, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att tillhandahålla ersättningspersonal.
7.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Leverantören ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.
7.5 Väsentliga anmärkningar avseende Uthyrd person ska av Kund framställas direkt till Leverantören och således ej till Uthyrd person vartill bristen hör eller till annan uthyrd personal.

8. ANSVAR
8.1 Leverantörens ansvar är begränsat till grov oaktsamhet vid tillhandahållandet av tilltänkt Uthyrd person för Uppdraget.
8.2 Kunden ansvarar för Uthyrd person såsom för egenanställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som Uthyrd person kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Uthyrd persons utförande av arbete åt Kunden.
8.3 Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
8.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.
8.5 Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till Uthyrd person och dennes arbete för Kunden. Uthyrd person ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. Leverantören eller dess underleverantör har dock arbetsgivaransvaret för Uthyrd person, vilket bl.a. innebär att Leverantören eller dess underleverantör erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner.
8.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till priset för Uppdraget.
8.7 Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som täcker Leverantörens potentiella ansvar.

9. PERSONUPPGIFTER
9.1 Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer part ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och part är därmed självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling.
9.2 Om Uthyrd person inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftbiträde för sådan behandling.

10. SEKRETESS
10.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll konfidentiell.
10.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig;
b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 10.3 Punkt 10.1 och 10.2 ska överleva avtalets upphörande.
10.4 Leverantören ska tillse att Uthyrd person är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten 10.2.

11. AVTALSTID
11.1 Detta avtal gäller från dag för uppdragsbekräftelse enligt punkten 2.3 och under i uppdragsbekräftelsen angiven tid.

12. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID
12.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:
a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller
b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.
12.2 Leverantören äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden.
Detsamma gäller om Uthyrd person utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller annan diskriminering i strid mot gällande lag eller i fall där Kund kräver Uthyrd persons medverkan till sådan diskriminering. Leverantören äger vidare säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid situation enligt punkten 6.2.

13. BEFRIELSEGRUNDER
13.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
13.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 13.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

14. MEDDELANDEN
14.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom e-post till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.
14.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet om mailet skickas till den e-postadress som finns angiven i uppdragsspecifikationen.
14.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

15. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
15.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans. bestå av en skiljeman.
15.2 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol eller Kronofogdemyndigheten.
15.3 Svensk lag ska tillämpas på avtalet och dess materiella innehåll.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt