Allmänna villkor

Allmänna villkor – Safetly AB

Allmänt och definitioner
1.1 Dessa användarvillkor för de som jobbar via Safetly (”Användarvillkoren”) gäller för användning av den tjänst som vid var tid tillhandahålls av Safetly AB, org. 559167-4089.
1.2 Safetly tillhandahåller en app i två delar. En del vars namn är för organisationer och den andra är jobba med Safetly. . I Appen kan säkerhetspersonal (”Användaren”) ansöka om att utföra säkerhetsrelaterade uppdrag som konsult (”Uppdrag”) hos beställare (”Tjänsten”)
1.3 När Användaren registrerar sitt användarkonto accepterar Användaren också Användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av användarkontot och vid var tid gällande Anställningsavtal (som definieras nedan) utgör avtalet mellan Användaren och Safetly (”Avtalet”).

Användarkonto
2.1 Användaren måste skapa ett användarkonto i Appen innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt, och Användaren måste hålla lösenordet väl skyddat och inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

Tjänsten, Uppdrag och behörighet
3.1 Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med beställare som är i behov av säkerhetsrelaterade tjänster. I Tjänsten kan Användaren lägga in sig tillgänglig för Uppdrag och acceptera uppdrag som Användaren vill utföra. Om Användaren är aktuell för att utföra ett Uppdrag kommer Användaren att meddelas detta i Tjänsten.
3.2 För att vara behörig att använda Tjänsten måste Användaren tillhöra yrkesgruppen ordningsvakt
3.3 Innan Användaren kan använda Tjänsten och ansöka om Uppdrag kommer Safetly att kontrollera att Användaren är godkänd av Länsstyrelsen som ordningsvakt. Efter den initiala kontrollen utförs kontrollen varje gång en ordningsvakt påbörjar och avslutar sin anställning. Safetly kan efter eget gottfinnande neka Användaren att använda Tjänsten baserat på utfallet av ovan nämnda kontroller.
3.4 Användaren garanterar, genom att acceptera Användarvillkoren, att Användaren:
tillhör yrkesgruppen ordningsvakt

3.5 När Användaren utför ett Uppdrag måste utförandet vara av sådan kvalitet som kan förväntas av skicklig och erfaren ordningsvakt. Utförandet av ett Uppdrag måste alltid ske i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
3.6 En anmälan för att utföra ett Uppdrag är bindande. Specifika detaljer, såsom tid, plats och ersättning, framgår av Uppdragets beskrivning.
3.7 Underskrift av anställningsavtal signeras med e-legitimationen BankID.

Anställning för utförande av Uppdrag
4.1 Om uppdragsgivaren väljer Användaren för att utföra ett Uppdrag kommer Användaren att anställas av Safetly. Anställningen är en allmän visstidsanställning begränsad till den tid som anges i Safetlys anställningsavtal. Användarens anställning regleras av Safetlys anställningsavtal om allmän visstidsanställning (”Anställningsavtalet”).
4.2 Innan Användaren påbörjar utförandet av ett specifikt Uppdrag, måste Användaren ha läst, förstått och godkänt Anställningsavtalet.

Licens till Appen
5.1 Förutsatt att Användaren uppfyller Användarvillkoren så ger Safetly Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten via sitt användarkonto samt att använda Appen på sin Android- eller iOS-enhet.
5.2 Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar därav, på annat sätt än vad som tillåts enligt Användarvillkoren. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten och Appen.
5.3 Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga eller på annat sätt använda Tjänsten och Appen.
5.4 Användaren får inte dekompilera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka återskapa Tjänstens och Appens källkod, eller skapa säkerhetskopior, utöver vad som anges i tvingande lag.
5.5 Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren och Safetlys instruktioner för användning av Tjänsten, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten. Användaren får inte använda Tjänsten eller Appen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Safetly eller tredje part.

Ansvarsbegränsning och skadeslöshet
6.1 Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av Tjänsten är Användarens ansvar. Safetly lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen.
6.2 Tjänsten kan komma att innehålla information eller innehåll från tredje part, exempelvis gällande beskrivningar av Uppdrag. Den tredje parten är ansvarig för innehållet, dess ursprung och presentation. Safetly kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för att information från tredje part är saklig, korrekt eller relevant.

Personuppgifter
7.1 Safetly är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter som samlas in i samband med skapande av konto och vid användning av Tjänsten. Safetly behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och Safetlys dataskyddspolicy.
7.2 Mer information om Safetlys behandling av personuppgifter finns i Safetlys dataskyddspolicy

Immateriella rättigheter
8.1 All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Safetly och/eller tredje man. Ingenting i Användarvillkoren ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Safetly.
8.2 Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda Appen och Tjänsten som särskilt framgår av dessa Användarvillkor.

Giltighetstid
9.1 Användarvillkoren gäller tills vidare. Safetly har rätt att när som helst säga upp Användarens rätt att använda Tjänsten.
9.2 Om Användaren utför ett Uppdrag gäller Avtalet trots eventuell uppsägning av Användarens rätt att använda Tjänsten till dess Uppdraget är utfört och avslutat. Anställningsavtalet kan endast sägas upp på de sätt som framgår däri.

Övriga villkor
10.1 Om Användaren bryter mot Avtalet har Safetly rätt att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten tills vidare eller avsluta Användarens användarkonto, utan något ansvar gentemot Användaren för detta.
10.2 Safetly förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren utan föregående tillkännagivande.

10.3 Safetly kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen. Användaren accepterar att Safetly inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan ändring eller upphörande.
10.4 Användaren har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren utan skriftligt godkännande från Safetly.
10.5 Safetly har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i samma koncern som Safetly eller till tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla Safetly tillgångar.

Tillämplig lag
11.1 Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt