Skip to main content

Vi omdefinierar rekrytering: Prioriterar emotionell intelligens och motivation för optimal matchning.

Hur vi på Safetly tänker kring rekrytering

I en tid där rekryteringslandskapet ständigt utvecklas, utmanar vi på Safetly traditionella metoder för att hitta den rätta talangen. Vår artikel belyser hur vi omdefinierar rekrytering för att bättre möta våra kunders och arbetstagares behov.

DALL·E 2024-02-12 15.12.53 - Create an image that enhances the welcoming aspect of the robot conducting an interview. The robot should have a design that conveys warmth and friend

En bild av en AI och en person som intervjuas

En ny syn på kompetens

Traditionellt har detaljerade CV:n och specifika erfarenheter ofta spelat en central roll i bedömningsprocesser och urval, för att garantera hög kvalitet på olika tjänster. Trots att erfarenheter och referenser är värdefulla, argumenterar vi på Safetly att dessa inte ensamt bör avgöra en individs lämplighet för en tjänst. Vi tror istället på att granska kandidaters förmåga att anpassa sig och utföra arbete i skiftande miljöer.

Vi integrerar kognitiva, sociala förmågor och grundläggande färdigheter

Kognitiva förmågor, såsom problemlösning, anpassningsförmåga och kritiskt tänkande, är viktiga för att förstå hur en person kommer att prestera i nya och utmanande situationer. Sociala förmågor, inklusive kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga och förmågan att hantera konflikter, är avgörande för att arbeta effektivt i team och bygga relationer både internt och externt.

Kompetens och tidigare erfarenheter, å andra sidan, ger insikt i en kandidats specifika kunskaper och färdigheter samt deras praktiska erfarenheter inom relevanta områden. Detta kan inkludera allt från tekniska färdigheter och yrkesspecifik kunskap till ledarskapsförmåga och tidigare arbetsprestationer.

Bortom IQ-tester

Den traditionella användningen av IQ-tester i rekryteringsprocesser har sina brister, inte minst möjligheten till manipulation. Medvetna om dessa begränsningar förespråkar vi på Safetly en mer innovativ lösning: användningen av språkmodeller för att bedöma kandidaters kognitiva och sociala förmågor. Denna metod är inte bara svårare att fuska på, utan erbjuder också en djupare insikt i en individs potential.

Implementering av språkmodeller

Vi är i färd med att implementera en språkmodell för alla nya användare, en process som vi förväntar oss att slutföra inom de närmaste veckorna. Denna teknik möjliggör en mer pålitlig bedömning av kandidaters lämplighet, då den minskar risken för manipulation och erbjuder en objektiv utvärdering av deras förmågor.

Kontinuerlig bedömning med initialt fokus på arbete vid behov

För att ytterligare stärka vår rekryteringsprocess kommer vi att kontinuerligt mäta användarnas prestation före, under och efter varje arbetspass. Denna metodik garanterar att vår bedömningsprocess är både rättvis och anpassningsbar, vilket säkerställer att vi alltid matchar rätt person med rätt uppdrag.

Utvärderade kandidater får en inbjudan till en fast position

För kandidater som konsekvent visar exceptionella färdigheter och ökar sin certifiering på Safetly, finns det tre olika certifieringsnivåer för varje unik individ: standard, guld och diamant. Dessa personer förtjänar att belönas för sitt arbete och prioriteras högre när det dyker upp en fast position.

 

Vårt fokus: Emotionell intelligens, motivation och kognitiv förmåga

På Safetly värderar vi högt egenskaper såsom emotionell intelligens, motivation och en grundläggande nivå av kognitiv förmåga. Vi är övertygade om att dessa faktorer tillsammans utgör en starkare indikation på en persons förmåga att leverera kvalitativa tjänster än traditionella rekryteringsmått. Även om tidigare erfarenheter och kontakter är värdefulla, är det dessa kärnegenskaper som utgör kärnan i vår bedömningsprocess.

Anpassning efter tjänstens natur

Vi erkänner att olika tjänster kräver olika nivåer av social kompetens och kognitiv förmåga. Därför skräddarsyr vi vår rekryteringsprocess för att säkerställa att vi matchar varje roll med en individ vars egenskaper bäst överensstämmer med tjänstens specifika behov.

Avslutande tankar

Genom att ompröva och förnya våra rekryteringsmetoder, strävar Safetly efter att inte bara fylla positioner utan att skapa bestående värde för våra kunder och anställda. Genom att fokusera på emotionell intelligens, motivation och kognitiv förmåga, leder vi vägen mot en mer inkluderande och effektiv matchningsprocess. Vi kan också inrikta våra resurser på att bygga relationer med varje Safetly-professional, snarare än att hantera akuta problem.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt