Skip to main content

Safetlys Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Safetly AB
Personlig integritet är viktig för oss på Safetly. Du som användare hos oss måste känna dig säker på att vi hanterar dina uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Att obehöriga inte kommer åt informationen och att du vet vilken typ av information vi har om dig. Vad ändamålet till att vi samlar in information är och hur länge uppgifterna sparas.

Personuppgiftsansvarig
Safetly AB (Nedan ”Safetly”) org.nr 559167-4089, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom företaget. Safetly bestämmer vad syftet till att behandla uppgifterna är samt på vilket sätt uppgifterna behandlas Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns i slutet av denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter som behandlas av Safetly
Safetly behandlar många typer av personuppgifter och är beroende på vem du är och på vilket sätt du kommit i kontakt med oss.

Konsulten
Uppgifter som behövs i samband med din anställning hos Safetly behandlas av Safetly. Exempel på uppgifter är personnummer, namn, adress, bankkontonummer, e-postadresser, telefonnummer, arbetsgivarintyg och korrespondens.
Denna behandling är nödvändig för att kunna anställa dig och utföra alla de rättsliga skyldigheter vi har som arbetsgivare, för att kunna fullgöra avtal med kunden utfört uppdrag hos. Samt för att kunna utföra de rättsliga plikter vi har mot olika myndigheter.

Kunder och leverantörer
Du som kund till Safetly när en konsult hos Safetly utfört uppdrag åt dig eller om du är leverantör av tjänster till Safetly räknas som kund/leverantör. Såsom kund/leverantör sparar vi uppgifter om dig såsom e-postadresser, bankgironummer, telefonnummer och korrespondens. Dessa uppgifter sparar vi för att kunna utföra våra rättsliga skyldigheter samt tillvarata våra och vår konsulters rättsliga intressen.

Insamling av uppgifter
Safetly samlar in information främst via sin applösning vid namn Safetly där du som konsult registrerar dig. Vi samlar in den informationen du själv registrerar. Det kan vara tex e-postadress, namn, adress, kontonummer mm. Om du blivit konsult hos oss via en avtalskund samlar vi in motsvarande information direkt från kunden. Vartefter samlar vi in ytterligare information om slutkund du ska utföra ett uppdrag till och sedan information om vilken typ av uppdrag du ska utföra, när i tiden det utförs. Efter att uppdraget utförts samlar vi in ytterligare information som behövs vid skapande av faktura såsom fakturabelopp och fakturatext. När slutkunden betalat fakturan samlar vi in ytterligare information som behövs för att generera kontrolluppgifter och lönebesked.
Förutom information som du själv förser oss med kan vi i vissa lägen samla in information från tredje part som tex kreditupplysningar och adressuppgifter från offentliga register.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i förordningen
När vi vill behandla personuppgifter måste vi följa dataskyddsförordningen. Det betyder bland annat att vi måste ha stöd genom någon av de rättsliga grunder som vi presenterar närmare här. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.

Samtycke:
Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Avtal:
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning:
Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse:
Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse:
Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Grundläggande intresse:
Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.

Sammanställning av laglig grund Safetly
Ändamål:
Erbjuda en marknadsplats för ordningsvakter, väktare, entrévärdar, värdar och andra personalintensiva yrken och beställare/kunder.
Typ av personuppgifter
Namn, personnummer, bankkontonummer, e-postadresser, löneuppgifter mm.
Laglig grund:
Avtal och Rättslig förpliktelse.

Ändamål:
Fullgörande av avtal mot kund utifrån det uppdrag som konsulten utför.
Typ av personuppgifter
Namn, adress, e-postadresser, organisationsnummer, korrespondens mm.
Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Ändamål
Fullgörande av avtal mot leverantörer till Safetly.
Typ av personuppgifter
Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens mm.
Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Ändamål
Fullgörande av rättsliga förpliktelser mot myndigheter.
Typ av personuppgifter
Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens mm.
Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Ändamål
Hantering av supportärenden.
Typ av personuppgifter
Namn, e-postadresser, telefonnummer, korrespondens, IP nummer mm.
Laglig grund
Avtal och Intresseavvägning.

Ändamål
Information till konsulten via mail.
Typ av personuppgifter
E-postadresser.
Laglig grund
Intresseavvägning.

Delning av personuppgifter
Vid behov delar vi dina uppgifter med andra juridiska personer.
Exempel på andra juridiska personer:
Statliga myndigheter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan mm.
Företag eller andra juridiska personer du som konsult utfört arbete åt.

Spara uppgifter
Dina uppgifter sparas hos Safetly så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de skyldigheter vi har gentemot kunder, leverantörer och myndigheter.
Säkerhet för personuppgifter
Dina uppgifter hos Safetly kommer behandlas på en lämplig säkerhetsnivå, både tekniskt och organisatoriskt.

Rättigheter som användare
Dina rättigheter som registrerad hos Safetly innebär i korthet att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan följer en lista på de olika områden du som registrerad kan hänvisa till:
Rätt till information
Rätt till rättelse
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Rätt till begränsning av behandling
Dataportabilitet
Rätt att göra invändningar
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Klagomål
Skadestånd

För mera information se www.datainspektionen.se.

Ändring av integritetspolicy
Safetly förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy kommer alltid att finnas publicerad på vår hemsida. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du som konsult att få information om detta via e-post i god tid innan uppdateringen träder i kraft.

Om cookies
Safetly sparar uppgifter i cookies.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Safetly AB

Gårdsvägen 8, 169 70 Solna

Organisations nr: 559167 – 4089
Telefonnummer: 08-121 044 33
E-postadress: info@safetly.se

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt